Конференция по проект EuroCC-България: Високопроизводителни пресмятания в полза на изследователите и обществото

from Monday, 21 November 2022 (09:00) to Tuesday, 22 November 2022 (16:00)
Хотел Експо, София

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
21 Nov 2022
22 Nov 2022
AM
09:30 --- Регистрация ---
10:00
Високопроизводителните изчисления в България днес (водещ: чл.-кор. дмн С. Маргенов) (until 11:20) ()
10:00 Център за компетентност в рамките на EuroHPC в България - проф. А. Караиванова (ИИКТ-БАН)   ()
10:20 Суперкомпютърни изчисления в полза на обществото - д-р. П. Статев (Председател на Надзорния съвет на СофияТех Парк)   ()
10:40 НРС обучение: Магистърска програма - проф. А. Пройкова   ()
11:00 Приложения за индустрията и публичния сектор - проф. Е. Атанасов (ИИКТ-БАН)   ()
11:20 --- Кафе пауза ---
11:40 EOSC като част от стратегията на ЕК за отворена наука. Акценти в България - М. Дамянова, Я. Жеркова (МОН)   ()
11:40
Високопроизводителни пресмятания и отворена наука (водещ: проф. А. Караиванова) (until 12:40) ()
11:55 Роля на HPDA системи за първоначален анализ, качество и сигурност на данните, подавани за обработка от HPC системи - проф. В. Кисимов   ()
09:50 --- Откриване на Ден 2 ---
10:00 Изследване на паралелната ефективност при решаване на задача от еко-епидемиологията - Силви-Мария Гюрова (ИИКТ-БАН)   ()
10:00
Младежка сесия (водещ: доц. С. Ивановска) (until 11:40) ()
10:25 Методология за подбор, извличане и зареждане на големи данни в Hadoop за целите на научни изследвания - Мариана Ковачева (УНСС)   ()
10:50 Обработка на метагеномни данни - Александър Кирилов (ИИКТ-БАН)   ()
11:15 Система за отчитане на употребата - Светлозар Йорданов (ИИКТ-БАН)   ()
11:40 --- Закриване на Ден 2 ---
PM
12:10 Български портал за отворена наука: новини - проф. К. Стефанов   ()
12:25 Български принос в EOSC (EGI-ACE, NI4OS-Europe , Skills4EOSC) - проф. Т. Гюров (ИИКТ-БАН)   ()
12:40 --- Обяд ---
14:00 Използване на високопроизводителни пресмятания за изследване на механизма за блокиране на имунния отговор на SARS-CoV-2 - доц. Е. Лилкова (ИИКТ-БАН)   ()
14:00
Иновативни НРС приложения: нови резултати I (водещ: проф. Ана Пройкова) (until 15:15) ()
14:15 Високопроизводителни изчисления за изследване и развитие на нови енергийни материали, материали за захват и неутрализация на замърсители, бактерициди - доц. П. Георгиев   ()
14:30 Изследване на поведението на топлинните и студените био-климатични индекси за град София - проф. Г. Гаджев   ()
14:45 Реставрация на фрески - приложение RINCCAS-HPC - проф. Д. Димов   ()
15:00 Суперкомпютърни симулационни изследвания на човешкия мозък с NEST Simulator - проф. П. Копринкова-Христова (ИИКТ-БАН)   ()
15:15 --- Кафе пауза ---
15:45
Иновативни НРС приложения: нови резултати II (водещ: проф. Емануил Атанасов) (until 17:00) ()
15:45 Паралелно изчисление на дълги достоверни траектории за атрактора на Лоренц - доц. И. Христов   ()
16:00 Изследване на свързаното взаимодействие на еластична микро-греда и разреден газ моделиран с директна симулация Монте Карло (молекулярен подход) - доц. К. Щерев   ()
16:15 Нови hexagonal QAM кодови схеми и оценяване на тяхната ефективност за канал с бял Гаусов шум (AWGN) - доц. Х. Костадинов   ()
16:30 Моделиране на замърсяването на околната среда с помощта на суперкомпютъра Discoverer - доц. Ц. Остромски (ИИКТ-БАН)   ()
16:45 Изследване на ефективността на изчислителни пакети при аномална дифузия - гл. ас. Д. Славчев (ИИКТ-БАН)   ()
17:00 --- Закриване на Ден 1 ---