Наноиндентация, като високо прецизен метод за локална характеризация на материали. Примери за наноиндентация на дентални и биологични обекти

18 Mar 2023, 10:00
1h

Speaker

проф. М. Дачева доц. Е. Койчев

Presentation Materials

There are no materials yet.