Онлайн конференция 2022 „Нови скалируеми алгоритми и приложения“

Thursday, 1 December 2022 - 12:40


        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
1 Dec 2022
AM
PM
12:40 --- Откриване ---
13:00 Взаимодействие на нано пукнатини във функционално подредена пиезоелектрична полуравнина. - Ц. Рангелов (ИМИ-БАН)   ()
13:10 Уравнение на Клайн-Гордон с полиномиални нелинейности с променливи коефициенти: избухване на решенията - Н. Кутев (ИМИ-БАН)   ()
13:20 Приложение на йерархична полусепарабелна компресия за решаване на дробно дифузионни задачи - Д. Славчев (ИИКТ-БАН)   ()
13:30 Изследвания върху някои полиномни системи от типа на Лиенард: брой гранични цикли, симулации - А. Илиев (ПУ “Паисий Хилендарски“)   ()
13:40 Развитие на метод Монте Карло за пряка симулация в широк диапазон: от микро/нано до свръхзвукови течения - Ст. Стефанов (ИМех-БАН)   ()
13:50 Верификация на NEX-GDDP мултимоделен ансамбъл - екстремни температури и валеж в настоящия климат на Югоизточна Европа - Хр. Червенков (НИГГГ-БАН)   ()
14:00 Резултати от компютърните симулации за състоянието на атмосферата в град София - Вл. Иванов (НИГГГ-БАН)   ()
14:10 Влияние на финните прахови частици върху заболеваемостта - Ст. Фиданова (ИИКТ-БАН)   ()
14:20 Нови инхибитори на ацетилхолинестеразата с природен произход, открити чрез in silico методи - М. Атанасова (МУ-София)   ()
14:30 VaxiJen ViralDB - база от данни с вирусни имуногени - Н. Донева (МУ-София)   ()
14:40 Имуногенни протеини с туморен произход - потенциални противоракови кандидат-ваксини - Ст. Сотиров (МУ-София)   ()
14:50 Разработване на диагностични услуги в системи за интелигентно селско стопанство - Ст. Стоянов (ПУ "Паисий Хилендарски")   ()
15:00 Преглед на интелигентни модели на данни - Л. Гоцев (УниБИТ)   ()
15:10 Референтна архитектура за Smart Data Space - Ал. Шикаланов (УниБИТ)   ()
15:20 --- Закриване ---