Научна конференция "Нови скалируеми алгоритми и приложения"

Wednesday, 1 December 2021 - 08:55


        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
1 Dec 2021
AM
09:00 --- Откриване ---
09:00
Сесия А - председател: А. Караиванова (until 11:40) ()
09:00 --- Откриване ---
09:10 Стратегии за подобряване на покритието на българския уърднет BTB-Word - докладчик: З. Кънчева   ()
09:25 Анализ на устойчивостта на модел на биореактор за разграждане на смес от фенол и крезол - докладчик: Н. Димитрова   ()
09:40 Нови алгоритми на метод Монте Карло за пряка симулация на газови течения - докладчик: Ст. Стефанов   ()
09:55 Трептения на еластично тяло под въздействието на течение от разреден газ - докладчик: К. Щерев   ()
10:10 Поведение и скалируемост на хидростатичните и нехидростатичните ядра на RegCM върху високопроизводителни изчислителни платформи - докладчик: В. Иванов   ()
10:25 Високопроизводителни компютърни симулации на настоящия и прогнозиран бъдещ климат на Балканския регион - докладчик: Хр. Червенков   ()
10:40 Инхибитори на ацетилхолинестеразата, създадени в Лабораторията по лекарствен дизайн и биоинформатика на МУ-София - докладчик: И Дойчинова   ()
10:55 Изграждане на интелигентно кибер-физическо пространство - докладчик: Ст. Стоянов   ()
11:10 Клъстерен подход и обучение чрез ансамблов трансфер за класификация на компютърни томографски изображения за COVID-19 - докладчик: Л. Гоцев   ()
11:25 Алгоритмични и технологични решения за анализиране на големи данни в образованието - докладчик: Е. Ковачева   ()
11:40 --- Обедна почивка ---
PM
13:00 Монте Карло метод за оценка на екстремални собствени стойности с балансиране на стохастичната и систематичната грешка и някои приложения - докладчик: С.-М. Гюрова   ()
13:00
Сесия Б - председател: С. Маргенов (until 15:40) ()
13:15 Високопроизводителни методи и алгоритми за оптимизационни задачи - докладчик: И. Лирков   ()
13:30 Използване на машинно самообучение за предсказване на точността на квантовото отгряване - докладчик: Хр. Джиджев   ()
13:45 Интеркритериален анализ на хибриден алгоритъм на мравките за многомерната задача за раницата - докладчик: Ст. Фиданова   ()
14:00 Приложения на неравенства на Харди за сингулярни параболични уравнения - докладчик: Ц. Рангелов   ()
14:15 Върху линейна квадратична игра с ограничения при безкраен времеви хоризонт - докладчик: Б. Стефанов   ()
14:30 Нови резултати за орбитална устойчивост на солитонни вълни на двойно-дисперсното уравнение - докладчик: Н. Кутев   ()
14:45 Оценка на игрови опции - докладчик: Ц. Заевски   ()
15:00 Нано компютинг на границата на хаоса - докладчик: А. Славова   ()
15:15 Нов клас от адаптивни функции: свойства и приложения - докладчик: А. Илиев   ()
15:30 --- Закриване ---