Научна конференция "Нови скалируеми алгоритми и приложения"

Europe/Sofia
Description

На 1 декември 2021 година онлайн ще се проведе научната конференция "Нови скалируеми алгоритми и приложения", на която ще бъдат представени нови резултати в областта на скалируемите алгоритми и приложения от изследователите в ЦВП по Информатика и ИКТ и техни партньори. Научните доклади ще бъдат представени в две сесии.
Конференцията е отворена за всички изследователи, които се интересуват от тематиката.

Докладите ще бъдат изнесени на български език!

Регистрацията е задължителна! Регистрираните участници ще получат е-мейл с детайлите за онлайн връзка.

Contacts: Светозар Маргенов, Анета Караиванова, Силвия Грозданова
  • 09:00 09:10
   Откриване 10m
  • 09:00 11:40
   Сесия А

   председател: А. Караиванова

   Convener: председател: А. Караиванова
   • 09:00
    Откриване 10m
  • 09:10 09:25
   Стратегии за подобряване на покритието на българския уърднет BTB-Word 15m

   Z. Kancheva, Strategies for improving the coverage of the Bulgarian WordNet BTB-WordNet

   Speaker: докладчик: З. Кънчева
  • 09:25 09:40
   Анализ на устойчивостта на модел на биореактор за разграждане на смес от фенол и крезол 15m

   Н. Димитрова, М. Борисов, П. Златева, Анализ на устойчивостта на модел на биореактор за разграждане на смес от фенол и крезол

   N. Dimitrova, M. Borisov, P. Zlateva, Stability analysis of a bioreactor model for phenol and cresol mixture degradation

   Speaker: докладчик: Н. Димитрова
  • 09:40 09:55
   Нови алгоритми на метод Монте Карло за пряка симулация на газови течения 15m

   St. Stefanov, New algorithms for DSMC of gas flows

   Speaker: докладчик: Ст. Стефанов
  • 09:55 10:10
   Трептения на еластично тяло под въздействието на течение от разреден газ 15m

   К. Щерев, Е. Маноах, Трептения на еластично тяло под въздействието на течение от разреден газ

   K. Shterev, E. Manoach, Vibrations of elastic body under the influence of rarefied gas flow

   Speaker: докладчик: К. Щерев
  • 10:10 10:25
   Поведение и скалируемост на хидростатичните и нехидростатичните ядра на RegCM върху високопроизводителни изчислителни платформи 15m

   В. Иванов, Г. Гаджев, Хр. Червенков, К. Ганев, И. Георгиева, Д. Сираков, М. Проданова, Поведение и скалируемост на хидростатичните и нехидростатичните ядра на RegCM върху високопроизводителни изчислителни платформи

   V. Ivanov, G. Gadzhev, Hr. Chervenkov, K. Ganev, I. Georgieva, D. Syrakov, M. Prodanova, Behavior and scalability of the hydrostatic and nonhydrostatic cores of RegCM on high performance computing platforms

   Speaker: докладчик: В. Иванов
  • 10:25 10:40
   Високопроизводителни компютърни симулации на настоящия и прогнозиран бъдещ климат на Балканския регион 15m

   Хр. Червенков, Г. Гаджев, В. Иванов, К. Ганев, И. Георгиева, Високопроизводителни компютърни симулации на настоящия и прогнозиран бъдещ климат на Балканския регион

   Hr. Chervenkov, G. Gadzhev, V. Ivanov, K. Ganev, I. Georgieva, HPC simulations of the present and projected future climate of the Balkan region

   Speaker: докладчик: Хр. Червенков
  • 10:40 10:55
   Инхибитори на ацетилхолинестеразата, създадени в Лабораторията по лекарствен дизайн и биоинформатика на МУ-София 15m

   М. Атанасова, Г. Ставраков, И. Филипова, Д. Желева, Р. Симеонова, С. Константинов, И. Димитров, И. Дойчинова, Инхибитори на ацетилхолинестеразата, създадени в Лабораторията по лекарствен дизайн и биоинформатика на МУ-София

   M. Atanasova, G. Stavrakov, I. Philipova, D. Zheleva, P. Simeonova, S. Kostadinov, I. Dimitrov, I. Doytchinova, Acetylcholinesterase inhibitors designed in the Drug design and bioinformatics lab at the MU-Sofia

   Speaker: докладчик: И Дойчинова
  • 10:55 11:10
   Изграждане на интелигентно кибер-физическо пространство 15m

   St. Stoyanov, Development of smart cyber-physical space

   Speaker: докладчик: Ст. Стоянов
  • 11:10 11:25
   Клъстерен подход и обучение чрез ансамблов трансфер за класификация на компютърни томографски изображения за COVID-19 15m

   Л. Гоцев, И. Митков, Клъстерен подход и обучение чрез ансамблов трансфер за класификация на компютърни томографски изображения за COVID-19

   L. Gotsev, I. Mitkov, Clustering approach and ensemble transfer learning for COVID-19 CT scans classification

   Speaker: докладчик: Л. Гоцев
  • 11:25 11:40
   Алгоритмични и технологични решения за анализиране на големи данни в образованието 15m

   Г. Димитров, Е. Ковачева, Алгоритмични и технологични решения за анализиране на големи данни в образованието

   G. Dimitrov, E. Kovacheva, Algorithmic and technological solutions for big data analysing in education

   Speaker: докладчик: Е. Ковачева
  • 11:40 13:00
   Обедна почивка 1h 20m
  • 13:00 13:15
   Монте Карло метод за оценка на екстремални собствени стойности с балансиране на стохастичната и систематичната грешка и някои приложения 15m

   S.-M. Gurova, Monte Carlo method for estimating extremal eigenvalues using stochastic and systematic error balancing with some applications

   Speaker: докладчик: С.-М. Гюрова
  • 13:00 15:40
   Сесия Б

   председател: С. Маргенов

   Convener: председател: С. Маргенов
  • 13:15 13:30
   Високопроизводителни методи и алгоритми за оптимизационни задачи 15m

   I. Lirkov, High performance methods and algorithms for optimization problems

   Speaker: докладчик: И. Лирков
  • 13:30 13:45
   Използване на машинно самообучение за предсказване на точността на квантовото отгряване 15m

   H. Djidjev, Using machine learning for quantum annealing accuracy prediction

   Speaker: докладчик: Хр. Джиджев
  • 13:45 14:00
   Интеркритериален анализ на хибриден алгоритъм на мравките за многомерната задача за раницата 15m

   S. Fidanova, Intercriteria analysis of hybrid ant colony optimization algorithm for multiple knapsack problem

   Speaker: докладчик: Ст. Фиданова
  • 14:00 14:15
   Приложения на неравенства на Харди за сингулярни параболични уравнения 15m

   Ц. Рангелов, Н. Кутев, Приложения на неравенства на Харди за сингулярни параболични уравнения

   T. Rangelov, N. Kutev, Applications of Hardy inequalities to singular parabolic problems

   Speaker: докладчик: Ц. Рангелов
  • 14:15 14:30
   Върху линейна квадратична игра с ограничения при безкраен времеви хоризонт 15m

   Б. Стефанов, М. Кръстанов, Р. Роженов, Върху линейна квадратична игра с ограничения при безкраен времеви хоризонт

   B. Stefanov, M. Krastanov, R. Rozenov, On a constrained infinite-time horizon linear quadratic game

   Speaker: докладчик: Б. Стефанов
  • 14:30 14:45
   Нови резултати за орбитална устойчивост на солитонни вълни на двойно-дисперсното уравнение 15m

   Н. Кутев, Н. Кольковска, М. Димова, Нови резултати за орбитална устойчивост на солитонни вълни на двойно-дисперсното уравнение

   N. Kutev, N. Kolkovska, M. Dimova, Recent results on orbital stability of solitary waves to double dispersion

   Speaker: докладчик: Н. Кутев
  • 14:45 15:00
   Оценка на игрови опции 15m

   T. Zaevski, Evaluation of game options

   Speaker: докладчик: Ц. Заевски
  • 15:00 15:15
   Нано компютинг на границата на хаоса 15m

   А. Славова, Р. Теслаф, Нано компютинг на границата на хаоса

   A. Slavova, R. Tetzlaff, Nano computing on the edge of chaos

   Speaker: докладчик: А. Славова
  • 15:15 15:30
   Нов клас от адаптивни функции: свойства и приложения 15m

   В. Кюркчиев, А. Илиев, А. Рахнев, Т. Терзиева, Н. Кюркчиев, Нов клас от адаптивни функции: свойства и приложения

   V. Kyurkchiev, A. Iliev, A. Rahnev, T. Terzieva, N. Kyurkchev, A new class of adaptive functions: properties and applications

   Speaker: докладчик: А. Илиев
  • 15:30 15:40
   Закриване 10m